Неправителствени организации

 • Екипът ни извършва регистрация на   неправителствени организации – юридически лица с нестопанска цел, които съгласно ЗЮЛНЦ са фондации  и сдружения в частна и обществена полза
 • Консултираме и обсъждаме предварително различните аспекти при създаването на фондации и сдружения   с цел  вземане на най-удачното  решение във връзка с  начинанието, за което се регистрира НПО
 • Извършваме промени в обстоятелства, прекратяване, ликвидация и заличаване на фондации и сдружения

Неправителствени организации

Административно право

 • Оказваме съдействие и представляваме страните  пред съда при обжалване на наказателни постановления, във връзка с  глоби и имуществени санкции, наложени на физически и юридически лица,  издадени от административни  органи и институции
 • Консултираме физически и юридически лица във връзка с административни процедури по Закона за кадастъра и имотния регистър, Закон за устройството на територията, Закон за общинската собственост и Закон за държавната собственост
 • Представляваме процесуално страните по всякакви казуси , свързани с дела по Закона за устройство на територията и  Закона за кадастъра и имотния регистър
 • Оказваме правна помощ, консултираме и    изготвяме  документи, необходими във връзка с   различни административни процедури пред министерства, общини и администрации във връзка с лицензионни и регистърни производства

Административно право

Семейно право

 • Представляваме страните по дела за развод, като  оказваме юридическа и морална подкрепа по време на целия процес. С разбирането сме, че разводът по взаимно съгласие е най-доброто решение, както за съпрузите, така и за  децата.  Участваме в разговори между страните  и преговаряме по най-съществените  моменти във връзка със сключването на споразумение по взаимно съгласие по законоустановения ред.
 • Провеждаме консултации и участваме в  изготвянето на брачни договори, като съдействаме на  страните  във връзка със заверката на договора пред нотариус, както и при   регистрацията му в Агенция по вписване.
 • Доверяват ни се и във връзка с  отношенията между деца и родители–дела за издръжка, за произход, ограничаване и лишаване от родителски права, пътуване на дете в чужбина при липса на съгласие между  родителите.

Семейно право

Гражданско право

 • Гражданското право заема централно място в нашата дейност-вещно, наследствено и облигационно право са основните сфери на адвокатската ни практика, в които сме специализирали и на които поставяме  акцент.
 • Представляваме физически и юридически лица по дела във връзка с казуси , произтичащи от   оспорване  на  сделки-договори, споразумения и  завещания, както и развалянето на договори и тяхното обезщетяване.
 • Представляваме страните по дела за делби на недвижими имоти
 • Оказваме юридическо съдействие   във връзка със закупуването,  прехвърлянето и ипотекирането  на недвижими имоти, като участваме в комуникацията между нотариуси и банки
 • Адв. Ангелов е специализирал в процедури и дела в областта на  реституционното право и процес  по ЗСПЗЗ, ЗВСВОНИ и други реституционни закони.

Гражданско право

Търговско право

 • Представляваме процесуално   търговски дружества по дела, произтичащи от спорове във връзка с доставки на стоки и услуги.
 • Участваме в разрешаването на конфликти, ескалирали до съдебен процес – ангажирани сме с личното си присъствие     в  провеждането на преговорите
 • Оказваме правна помощ при регистрацията, преобразуването, прекратяването, ликвидацията  и обявяването в несъстоятелност на търговски дружества
 • Поемаме текущо  правно обслужване на фирми, което считаме за интелигентен подход при управлението на всеки  бизнес

Търговско право

Правни анализи

Изготвяме и правни становища и анализи в писмена форма, в случай на необходимост от представянето им пред администрация и във връзка с проекти и презентации. Убедени сме, че предварителната правна оценка на фактите и обстоятелствата по конкретен казус може да бъде изключително полезна и да спести средства и време, включително и воденето на съдебно дело.

Правни анализи