Гражданско право

  • Гражданското право заема централно място в нашата дейност-вещно, наследствено и облигационно право са основните сфери на адвокатската ни практика, в които сме специализирали и на които поставяме  акцент.
  • Представляваме физически и юридически лица по дела във връзка с казуси , произтичащи от   оспорване  на  сделки-договори, споразумения и  завещания, както и развалянето на договори и тяхното обезщетяване.
  • Представляваме страните по дела за делби на недвижими имоти
  • Оказваме юридическо съдействие   във връзка със закупуването,  прехвърлянето и ипотекирането  на недвижими имоти, като участваме в комуникацията между нотариуси и банки
  • Адв. Ангелов е специализирал в процедури и дела в областта на  реституционното право и процес  по ЗСПЗЗ, ЗВСВОНИ и други реституционни закони.

Гражданско право