Неправителствени организации

  • Екипът ни извършва регистрация на   неправителствени организации – юридически лица с нестопанска цел, които съгласно ЗЮЛНЦ са фондации  и сдружения в частна и обществена полза
  • Консултираме и обсъждаме предварително различните аспекти при създаването на фондации и сдружения   с цел  вземане на най-удачното  решение във връзка с  начинанието, за което се регистрира НПО
  • Извършваме промени в обстоятелства, прекратяване, ликвидация и заличаване на фондации и сдружения

Неправителствени организации