Здравейте!

Благодаря, че сте тук, на професионалната ни страница!

Ние сме адвокатска кантора, специализирала в областта на гражданското право и можем да ви помогнем, ако имате нужда от доверен адвокат.Консултираме и представляваме физически и юридически лица пред съд, нотариуси, банки и административни органи, с цел осигуряване на професионална правна помощ и защита.

Здравейте!

Благодаря, че сте тук, на професионалната ни страница!

Ние сме адвокатска кантора, специализирала в областта на гражданското право и можем да ви помогнем, ако имате нужда от доверен адвокат.Консултираме и представляваме физически и юридически лица пред съд, нотариуси, банки и административни органи, с цел осигуряване на професионална правна помощ и защита.

Здравейте!

Благодаря, че сте тук, на професионалната ни страница!

Ние сме адвокатска кантора, специализирала в областта на гражданското право и можем да ви помогнем, ако имате нужда от доверен адвокат. Консултираме и представляваме физически и юридически лица пред съд, нотариуси, банки и административни органи, с цел осигуряване на професионална правна помощ и защита.

Публикации

Кои сме ние
Настоящата публикация има за цел да очертае нормативната рамка на онлайн търговията.  Започването на подобна инициатива безспорно е предпоставена от
Кои сме ние
Основна цел на новия РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата
Кои сме ние
В светлината на новия Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата
Кои сме ние
   След силно разразилата се буря по темата за Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието
Кои сме ние
В настоящата публикация реших да споделя  част от въпросите, които често ми задават във връзка с  авторските права, като дам
Кои сме ние
Регламентът борави с множество съществени понятия, изрично дефинирани в същия, сред които терминините ‘‘лични данни‘‘ и ‘‘обработване‘‘ следва да бъдат
Кои сме ние
Понастоящем в България защитата на личните данни на физическите лица е регламентиранa в Законa за защита на личните данни и
Кои сме ние
Съгласно легалната дефиниция, съдържаща се в т. 21 от § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за платежните услуги и
Кои сме ние
Законът предвижда една спефицична хипотеза на прекратяване на поръчителството, като същата се извежда от тълкуването на разпоредбата на чл. 147
Кои сме ние
Към поръчителството е необходимо да се подхожда с внимание и информираност за това какви точно  са неговите правни последици. Често
Кои сме ние
1.Обща рамка  и установяване на режим Носители на родителските права са  двамата родители до  навършване на 18 годишна възраст на
Кои сме ние
1. Често срещана хипотеза в практиката е наличие на висящо изпълнително дело, по което настъпва смърт на длъжника, преди  вземането,

Кои сме ние

Адвокатско съдружие „Ангелови и ко“ е създадено от адв. Ангелов в гр. Пловдив, като адвокатската кантора понастоящем развива дейността си и в гр.София. Екипът ни  извършва комплексно правно обслужване  в сферата на гражданското, търговско и  административно право; процесуално представителство и консултиране на сделки, процедури, участие в преговори и сключване на споразумения. Споделяме вярването,  че  адвокатите  са   доверени  съветници в помощ на хората и  отношенията между клиент и адвокат се  основават на   взаимно  уважение, почтеност  и  честност.

Стремежът ни  е да   разширяваме  правните си познания, за да бъдем в подкрепа на физическите лица и бизнеса, като  осигурим цялостен и компетентен  подход към всеки конкретен случай.

Вижте повече

Услуги

Адвокатските услуги, с които можем да Ви помогнем са:

 

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

ТЪРГОВСКО ПРАВО

ТЪРГОВСКО ПРАВО

СЕМЕЙНО ПРАВО

СЕМЕЙНО ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

ПРАВНИ АНАЛИЗИ

ПРАВНИ АНАЛИЗИ

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Медиация

Медиацията е процедура, уредена в Закона за медиацията  и там е посочена като:

Способ за алтернативно уреждане на спорове, при което страните могат да постигнат споразумение с помощта на едно трето неутрално лице–медиатор.Медиация може да се провежда по граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични. Медиация се провежда и в случаите, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс.

Медиацията е  формална  процедура, като постигнатото  писмено споразумение по правен спор има силата на съдебна спогодба и  може да бъде одобрено от районните съдилища в страната.

Освен  тези  легални  определения,   какво  още  е медиацията?

Медиацията е истинска, реална възможност  при спор, конфликт, нажежена ситуация, да опитаме по друг начин-без съд, с помощта на едно неутрално лице-медиатор, да:

 • Да разкажем проблема си  в партньорска атмосфера, без осъждане и критика
 • Да споделим свободно това,  от какво имаме нужда, какво ни тежи и как изглежда конфликта  според собственото ни  възприятие
 • Да чуем и другата гледна точка
 • Да влезнем в диалог открито и  в унисон с  нашите вярвания и ценности
 • Да се докоснем до желанията и мирогледа  на другите, с които се намираме  в  точно този конфликт
 • Да намерим общи  допирни точки , за които  не сме подозирали    до момента
 • Да потърсим и разкрием заедно общите интереси, по-ценни  от това да се осъдим
 • Да разгледаме, изслушаме и  изберем  работещи  решения, а също да преосмислим стари такива, които вече не са актуални
 • Да се помирим със споразумение-устно, писмено или с нотариална заверка на подписа, при пълна конфиденциалност за личността и бизнеса ни
 • Да запазим изградения облик и имидж пред обществото, а и в собствените си очи

МедиацияАдв.Светослава Ангелова е вписана като  медиатор в Единен регистър на медиаторите  към Министерство на правосъдието от 2015г.  и е  част от медиаторите в Център по медиация ‘’Ахая’’.

В процеса на  медиация  използва коучинг подхода, който прилага с вярата  си в неограничените  способности на хората   да намират пътя към себе си и към другите за добро.

Адвокатите от  Съдружие ’’Ангелови и ко’’ подкрепят  идеята за извънсъдебно уреждане на спорове-чрез преговори или процедура по медиация. Считат, че към завеждането на дело трябва да се подхожда отговорно и в краен случай, при обезпечаване на достатъчно доказателства, които се преценяват предварително от екипа на кантората  с цел анализ на юридическата реалност.

Контакти

гр. Пловдив, ул.Йоаким Груев, 38, ет.2    032/62-18-67

0888/ 64-19-00 – адв. Ангелова    0889/ 23-36-74 – адв. Ангелов

  Карта