Здравейте!

Благодаря, че сте тук, на професионалната ни страница!

Ние сме адвокатска кантора, специализирала в областта на гражданското право и можем да ви помогнем, ако имате нужда от доверен адвокат.Консултираме и представляваме физически и юридически лица пред съд, нотариуси, банки и административни органи, с цел осигуряване на професионална правна помощ и защита.

Здравейте!

Благодаря, че сте тук, на професионалната ни страница!

Ние сме адвокатска кантора, специализирала в областта на гражданското право и можем да ви помогнем, ако имате нужда от доверен адвокат.Консултираме и представляваме физически и юридически лица пред съд, нотариуси, банки и административни органи, с цел осигуряване на професионална правна помощ и защита.

Здравейте!

Благодаря, че сте тук, на професионалната ни страница!

Ние сме адвокатска кантора, специализирала в областта на гражданското право и можем да ви помогнем, ако имате нужда от доверен адвокат. Консултираме и представляваме физически и юридически лица пред съд, нотариуси, банки и административни органи, с цел осигуряване на професионална правна помощ и защита.

Публикации

Кои сме ние
Уважаеми клиенти, Уведомявам Ви, че от името на адвокатското ни съдружие очевидно към момента се изпращат покани за доброволно изпълнение
Кои сме ние
Настоящата публикация има за цел да очертае нормативната рамка на онлайн търговията.  Започването на подобна инициатива безспорно е предпоставена от
Кои сме ние
Основна цел на новия РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата
Кои сме ние
В светлината на новия Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата
Кои сме ние
   След силно разразилата се буря по темата за Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието
Кои сме ние
В настоящата публикация реших да споделя  част от въпросите, които често ми задават във връзка с  авторските права, като дам
Кои сме ние
Регламентът борави с множество съществени понятия, изрично дефинирани в същия, сред които терминините ‘‘лични данни‘‘ и ‘‘обработване‘‘ следва да бъдат
Кои сме ние
Понастоящем в България защитата на личните данни на физическите лица е регламентиранa в Законa за защита на личните данни и
Кои сме ние
Съгласно легалната дефиниция, съдържаща се в т. 21 от § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за платежните услуги и
Кои сме ние
Законът предвижда една спефицична хипотеза на прекратяване на поръчителството, като същата се извежда от тълкуването на разпоредбата на чл. 147
Кои сме ние
Към поръчителството е необходимо да се подхожда с внимание и информираност за това какви точно  са неговите правни последици. Често
Кои сме ние
1.Обща рамка  и установяване на режим Носители на родителските права са  двамата родители до  навършване на 18 годишна възраст на
Кои сме ние
1. Често срещана хипотеза в практиката е наличие на висящо изпълнително дело, по което настъпва смърт на длъжника, преди  вземането,

Кои сме ние

Адвокатско съдружие „Ангелови и ко“ е създадено от адв. Ангелов в гр. Пловдив, като адвокатската кантора понастоящем развива дейността си и в гр.София. Екипът ни  извършва комплексно правно обслужване  в сферата на гражданското, търговско и  административно право; процесуално представителство и консултиране на сделки, процедури, участие в преговори и сключване на споразумения. Споделяме вярването,  че  адвокатите  са   доверени  съветници в помощ на хората и  отношенията между клиент и адвокат се  основават на   взаимно  уважение, почтеност  и  честност.

Стремежът ни  е да   разширяваме  правните си познания, за да бъдем в подкрепа на физическите лица и бизнеса, като  осигурим цялостен и компетентен  подход към всеки конкретен случай.

Вижте повече

Услуги

Адвокатските услуги, с които можем да Ви помогнем са:

 

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

ТЪРГОВСКО ПРАВО

ТЪРГОВСКО ПРАВО

СЕМЕЙНО ПРАВО

СЕМЕЙНО ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

ПРАВНИ АНАЛИЗИ

ПРАВНИ АНАЛИЗИ

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Медиация

Медиацията е процедура, уредена в Закона за медиацията  и там е посочена като:

Способ за алтернативно уреждане на спорове, при което страните могат да постигнат споразумение с помощта на едно трето неутрално лице–медиатор.Медиация може да се провежда по граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични. Медиация се провежда и в случаите, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс.

Медиацията е  формална  процедура, като постигнатото  писмено споразумение по правен спор има силата на съдебна спогодба и  може да бъде одобрено от районните съдилища в страната.

Освен  тези  легални  определения,   какво  още  е медиацията?

Медиацията е истинска, реална възможност  при спор, конфликт, нажежена ситуация, да опитаме по друг начин-без съд, с помощта на едно неутрално лице-медиатор, да:

 • Да разкажем проблема си  в партньорска атмосфера, без осъждане и критика
 • Да споделим свободно това,  от какво имаме нужда, какво ни тежи и как изглежда конфликта  според собственото ни  възприятие
 • Да чуем и другата гледна точка
 • Да влезнем в диалог открито и  в унисон с  нашите вярвания и ценности
 • Да се докоснем до желанията и мирогледа  на другите, с които се намираме  в  точно този конфликт
 • Да намерим общи  допирни точки , за които  не сме подозирали    до момента
 • Да потърсим и разкрием заедно общите интереси, по-ценни  от това да се осъдим
 • Да разгледаме, изслушаме и  изберем  работещи  решения, а също да преосмислим стари такива, които вече не са актуални
 • Да се помирим със споразумение-устно, писмено или с нотариална заверка на подписа, при пълна конфиденциалност за личността и бизнеса ни
 • Да запазим изградения облик и имидж пред обществото, а и в собствените си очи

МедиацияАдв.Светослава Ангелова е вписана като  медиатор в Единен регистър на медиаторите  към Министерство на правосъдието от 2015г.  и е  част от медиаторите в Център по медиация ‘’Ахая’’.

В процеса на  медиация  използва коучинг подхода, който прилага с вярата  си в неограничените  способности на хората   да намират пътя към себе си и към другите за добро.

Адвокатите от  Съдружие ’’Ангелови и ко’’ подкрепят  идеята за извънсъдебно уреждане на спорове-чрез преговори или процедура по медиация. Считат, че към завеждането на дело трябва да се подхожда отговорно и в краен случай, при обезпечаване на достатъчно доказателства, които се преценяват предварително от екипа на кантората  с цел анализ на юридическата реалност.

Контакти

гр. Пловдив, ул.Йоаким Груев, 38, ет.2    032/62-18-67

0888/ 64-19-00 – адв. Ангелова    0889/ 23-36-74 – адв. Ангелов

  Карта