Здравейте!

Здравейте!

Благодаря, че сте тук, на професионалната ни страница!

Ние сме адвокатска кантора, специализирала в областта на гражданското право и можем да ви помогнем, ако имате нужда от доверен адвокат.Консултираме и представляваме физически и юридически лица пред съд, нотариуси, банки и административни органи, с цел осигуряване на професионална правна помощ и защита.

Здравейте!

Здравейте!

Благодаря, че сте тук, на професионалната ни страница!

Ние сме адвокатска кантора, специализирала в областта на гражданското право и можем да ви помогнем, ако имате нужда от доверен адвокат.Консултираме и представляваме физически и юридически лица пред съд, нотариуси, банки и административни органи, с цел осигуряване на професионална правна помощ и защита.

Неправителствени организации

  • Екипът ни извършва регистрация на   неправителствени организации – юридически лица с нестопанска цел, които съгласно ЗЮЛНЦ са фондации  и сдружения в частна и обществена полза
  • Консултираме и обсъждаме предварително различните аспекти при създаването на фондации и сдружения   с цел  вземане на най-удачното  решение във връзка с  начинанието, за което се регистрира НПО
  • Извършваме промени в обстоятелства, прекратяване, ликвидация и заличаване на фондации и сдружения

Неправителствени организации

Административно право

  • Оказваме съдействие и представляваме страните  пред съда при обжалване на наказателни постановления, във връзка с  глоби и имуществени санкции, наложени на физически и юридически лица,  издадени от административни  органи и институции
  • Консултираме физически и юридически лица във връзка с административни процедури по Закона за кадастъра и имотния регистър, Закон за устройството на територията, Закон за общинската собственост и Закон за държавната собственост
  • Представляваме процесуално страните по всякакви казуси , свързани с дела по Закона за устройство на територията и  Закона за кадастъра и имотния регистър
  • Оказваме правна помощ, консултираме и    изготвяме  документи, необходими във връзка с   различни административни процедури пред министерства, общини и администрации във връзка с лицензионни и регистърни производства

Административно право

Семейно право

  • Представляваме страните по дела за развод, като  оказваме юридическа и морална подкрепа по време на целия процес. С разбирането сме, че разводът по взаимно съгласие е най-доброто решение, както за съпрузите, така и за  децата.  Участваме в разговори между страните  и преговаряме по най-съществените  моменти във връзка със сключването на споразумение по взаимно съгласие по законоустановения ред.
  • Провеждаме консултации и участваме в  изготвянето на брачни договори, като съдействаме на  страните  във връзка със заверката на договора пред нотариус, както и при   регистрацията му в Агенция по вписване.
  • Доверяват ни се и във връзка с  отношенията между деца и родители–дела за издръжка, за произход, ограничаване и лишаване от родителски права, пътуване на дете в чужбина при липса на съгласие между  родителите.

Семейно право