Търговско право

  • Представляваме процесуално   търговски дружества по дела, произтичащи от спорове във връзка с доставки на стоки и услуги.
  • Участваме в разрешаването на конфликти, ескалирали до съдебен процес – ангажирани сме с личното си присъствие     в  провеждането на преговорите
  • Оказваме правна помощ при регистрацията, преобразуването, прекратяването, ликвидацията  и обявяването в несъстоятелност на търговски дружества
  • Поемаме текущо  правно обслужване на фирми, което считаме за интелигентен подход при управлението на всеки  бизнес

Търговско право