Административно право

  • Оказваме съдействие и представляваме страните  пред съда при обжалване на наказателни постановления, във връзка с  глоби и имуществени санкции, наложени на физически и юридически лица,  издадени от административни  органи и институции
  • Консултираме физически и юридически лица във връзка с административни процедури по Закона за кадастъра и имотния регистър, Закон за устройството на територията, Закон за общинската собственост и Закон за държавната собственост
  • Представляваме процесуално страните по всякакви казуси , свързани с дела по Закона за устройство на територията и  Закона за кадастъра и имотния регистър
  • Оказваме правна помощ, консултираме и    изготвяме  документи, необходими във връзка с   различни административни процедури пред министерства, общини и администрации във връзка с лицензионни и регистърни производства

Административно право