Гражданско право

  • Гражданското право заема централно място в нашата дейност-вещно, наследствено и облигационно право са основните сфери на адвокатската ни практика, в които сме специализирали и на които поставяме  акцент.
  • Представляваме физически и юридически лица по дела във връзка с казуси , произтичащи от   оспорване  на  сделки-договори, споразумения и  завещания, както и развалянето на договори и тяхното обезщетяване.
  • Представляваме страните по дела за делби на недвижими имоти
  • Оказваме юридическо съдействие   във връзка със закупуването,  прехвърлянето и ипотекирането  на недвижими имоти, като участваме в комуникацията между нотариуси и банки
  • Адв. Ангелов е специализирал в процедури и дела в областта на  реституционното право и процес  по ЗСПЗЗ, ЗВСВОНИ и други реституционни закони.

Гражданско право

Търговско право

  • Представляваме процесуално   търговски дружества по дела, произтичащи от спорове във връзка с доставки на стоки и услуги.
  • Участваме в разрешаването на конфликти, ескалирали до съдебен процес – ангажирани сме с личното си присъствие     в  провеждането на преговорите
  • Оказваме правна помощ при регистрацията, преобразуването, прекратяването, ликвидацията  и обявяването в несъстоятелност на търговски дружества
  • Поемаме текущо  правно обслужване на фирми, което считаме за интелигентен подход при управлението на всеки  бизнес

Търговско право

Правни анализи

Изготвяме и правни становища и анализи в писмена форма, в случай на необходимост от представянето им пред администрация и във връзка с проекти и презентации. Убедени сме, че предварителната правна оценка на фактите и обстоятелствата по конкретен казус може да бъде изключително полезна и да спести средства и време, включително и воденето на съдебно дело.

Правни анализи