За нас

Адвокатско съдружие „Ангелови и ко“ е създадено от адв. Ангелов в гр. Пловдив, като адвокатската кантора понастоящем развива дейността си и в гр.София. Екипът ни  извършва комплексно правно обслужване  в сферата на гражданското, търговско и  административно право; процесуално представителство и консултиране на сделки, процедури, участие в преговори и сключване на споразумения. Споделяме вярването,  че  адвокатите  са   доверени  съветници в помощ на хората и  отношенията между клиент и адвокат се  основават на   взаимно  уважение, почтеност  и  честност.  Стремежът ни  е да   разширяваме  правните си познания, за да бъдем в подкрепа на физическите лица и бизнеса, като  осигурим цялостен и компетентен  подход към всеки конкретен случай.

Фокусираме сме в областта на гражданското право във всичките му направления-вещно, наследствено, семейно и облигационно право. Оказваме правно съдействие и на търговски дружества-участваме в създаването, прекратяването и заличаването им; изготвяме договори, правни становища и анализи във връзка с търговскоправни отношения. При  възникнали казуси във връзка с дейността на търговските  дружества, предоставяме  консултации,  а също и представляваме страните по  съдебни дела. Адв.Ангелов води и  административни дела по ЗУТ, ЗКИР, ЗДС и ЗОС, като е специализирал в изучаването на законовата и подзаконовата уредба в тази област.

Независимо от обстоятелството, че   процесуалното  представителство заема голяма част от работата ни, считаме за редно  да направим опит за мирно уреждане на спора и постигане на споразумение преди завеждане на  съдебно дело. В тази връзка  подготвяме писма и покани,   с цел  провеждане на срещи и намиране на  необходимата комуникация между страните. Убедени сме, че освен заложено  като норма  в Етичния кодекс на адвоката, това представлява  подход, който хармонира  с  ценностите ни като професионалисти. С вярата, че хората  разполагат с потенциала да се спогодят, без  непременно да стигат до съд, адв.Ангелова се  вписва и като медиатор  в Единен регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието  през 2015г.  и понастоящем участва   в  процедури по медиация в това си качество.

 


 

За насАдв. Светослава Ангелова е дипломиран магистър по право от Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ от 2006г. Веднага след преминаване на задължителните стажове в съда и прокуратурата през 2007г., се вписва като адвокат в Адвокатска колегия-Пловдив. Първите 8 години от практиката си специализира изцяло в областта на облигационното, търговско, наследствено и семейно право. Консултира и представлява пред съда както физически, така и юридически лица, участва в преговори и сключване на споразумения. През последните 2 години разширява своята експертиза и преминава обучения в областта на авторското право. През юни месец 2017г. завършва сертификационен курс Copyrightx, организиран съвместно между ILAC и Harvard Law School. Посещава правни семинари и обучения, свързани с актуални правни проблеми и съдебната практика на върховните съдилища в страната. Взема участие и в сертификационните курсове на онлайн платформата HarvardX, сред които: ContractsX 2016 и Intellectual Property Law and Policy Part 2. Счита комуникацията между хората за изключително важен компонент от работата си на адвокат, поради което се включва и в тренинги за ефективна комуникация и разказвачество.

Медиатор: Адв. Светослава Ангелова е вписана като медиатор в Единен регистър на медиаторите под № 20151229001. През юни месец 2017г. става част от първата Международна лятна школа по комуникация, преговори и медиация, организирана от Професионална асоциация на медиаторите в България.

НЛП практик: Адв .Ангелова е сертифициран НЛП практик с коучинг умения от International Trainers Academy of NLP(ITA), тренирана от Магдалена Николова от НЛП Тренинг Център-компетентност от полза в процеса на медиация и комуникацията с партньорите.

Езици: владее английски и френски език.

С вярването е, че: „Променяме средата с малки стъпки добро, осъзнатост и отговорност към себе си и другите, но винаги в унисон с гласа на собствените ни ценности!“

 


 

За нас Адв. Мария Симитчиева завършва право в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ през 2005 г. Веднага след дипломирането си и преминаването на задължителните стажове в съда и прокуратурата, през 2006г. се вписва като адвокат в Адвокатска колегия – Пловдив, като в продължение на 2г. практикува в областта на гражданското право, осъществява процесуално представителство по граждански дела и изпълнителни производства. От май 2008 г., до март 2009 г., работи като юрисконсулт в „Напоителни системи“ ЕАД, където основно фокусира дейността си в областта на договорното право и изпълнителния процес. През 2009г., печели конкурс за съдебен помощник в Окръжен съд Пловдив – Търговско отделение, където, в следващите десет години, разширява експертизата си в областта на търговското право. Взема участие в подготовката на множество съдебни актове по търговски спорове, регистърни производства, производства по несъстоятелност, дружествени спорове, обезпечителни производства, дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди и се запознава детайлно с практиката на апелативните съдилища и ВКС в тези области. Придобива богат практически опит в областта на приложението на европейските регламенти относно връчването в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела, компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, европейска заповед за плащане, европейска заповед за запор на банкови сметки, приложимото право към договорни и извъндоговорни задължения и др. Преминава многобройни обучения в областта на търговската несъстоятелност, патентно и авторско право, защита на личните данни, потребителски спорове и приложението на европейските регламенти в областта на гражданското и търговското право. От октомври 2019 г. е член на Адвокатска колегия – Стара Загора.

Езици: владее английски, френски и руски език.

С вярването е, че: ‘‘Динамиката на бързо променящия се свят е двигател на личностното развитие и всеки нов ден ни дава възможност да надскочим предходните си постижения”.

 


 

За насАдв. Николай Ангелов завършва право в Софийски университет ’’Св.Климент Охридски’’ през 1978г. Следващите 35 години от живота си посвещава на изграждането на адвокатска практика в областта на гражданското, търговско право и административно право. Основен фокус в неговата работа представляват вещните, реституционни и наследствено – правни казуси, в които взема участие като процесуален представител по съдебни дела. Специализира в областта на административното право и процес-води дела по ЗУТ, ЗКИР, ЗОС и ЗДС. Интересът му към американското право и процес го отвеждат и в Америка- през 1993г. става част от едномесечна специализация в областта на американската правна система, осъществена под патронажа на Министерство на правосъдието и Southern Illinois University.

Адв. Ангелов е член на Адвокатска Колегия-Пловдив.Взема участие в управлението на колегията, като на няколко пъти е избиран за основен член на Адвокатски съвет към АК-Пловдив, а именно: от 1992г. до 1996г., от 1996г. до 2000г., от 2000г. до 2001г., а през 2007г. до 2010г. е избран за резервен член на Адвокатски съвет-Пловдив. По време на мандата си, адв.Ангелов взема участие в различни международни правни форуми и конгреси.

Езици: владее английски и френски език.

С разбирането е, че: „Човек винаги трябва да дава всичко от себе си, но без да прави компромис със собствената си съвест и морал.“